277-503 การพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยศึกษา Early Childhood Curriculum Development
(277-503)

 This course requires an enrolment key

หลักการพื้นฐานของการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร องค์ประกอบและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดยให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก ตลอดทั้งสภาพสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหลักสูตรปฐมวัยศึกษาชนิดต่างๆ ฝึกการวิเคราะห์หลักสูตร

This course requires an enrolment key