กฎหมายแรง
(MD001)

อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน