276-660 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา (Qualitative Research in Education)
(276-660 )

ปฐมนิเทศรายวิชา และประมวลการสอนวิชา 276-660 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา (QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION)

ภาควิชา: ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์

คำอธิบายรายวิชา

        มโนทัศน์หรือแนวคิดของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ความแตกต่างระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ประวัติของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การทำบันทึกสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล ฝึกปฏิบัติการทำการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย อภิปรายข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้
        1. เข้าใจในปรัชญาและหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ
        2. ทราบความแตกต่างระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
        3. ทราบและเข้าใจความหมายของศัพท์เฉพาะด้าน (technical term) ที่ใช้ในการ วิจัยเชิงคุณภาพ
        4. สามารถนำเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
        5. สามารถนำเทคนิคการสังเกตโดยตรง การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามไปใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
        6. สามารถทำการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพได้ถูกต้องตามทฤษฎี
        7. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพได้ถูกต้องตามทฤษฎี
        8. ทราบและเข้าใจในจริยธรรมของนักวิจัย