261-501 หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
(261-501)

 This course requires an enrolment key

ปรัชญา และแนวคิดทางการศึกษา ทฤษฎีการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฏีการสอน ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบการสอน การออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การบูรณาการเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิค และวิทยาการจัดการเรียนรู้ การใช้และการผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินผลการเรียนรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพครู

This course requires an enrolment key