บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
 
วุฒิศักดิ์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผศ.ดร. วสันต์ อติศัพท์
ที่อยู่ : 188 มอ.ปัตตานี
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ : 089-7330301
อีเมล์ :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

นายกิตติศักดิ์  ณ พัทลุง

ที่อยู่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ : 073-334238
อีเมล์ :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

นาย มณฑล ผลบุญ

ที่อยู่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ดร. วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล
ที่อยู่ : 26/103 หมู่ 5 ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สงขลา
โทรศัพท์ : 1653
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


คณิตา นิจรัลกุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิชาการออกแบบระบบการเรียนการสอน

รศ.ดร. คณิตา นิจรัลกุล
ที่อยู่ : 188 มอ.ปัตตานี
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ : 089-7330301
อีเมล์ :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


โอภาส

รศ.ดร. วิชัย นภาพงศ์

ที่อยู่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ : 073-334238
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นาย มนตรี ดวงจิโน

ที่อยู่ :147/188 ซอย 9 ถนนหลัง มอ. ต.รูสะมิแล
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ : 073-333546
อีเมล์ :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


โอภาส

ดร. โอภาส เกาไศยาภรณ์

ที่อยู่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาวชไมพร  อินทร์แก้ว

ที่อยู่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ : 073-334238
อีเมล์ :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ดร. ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา

ที่อยู่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ : 073-334238
อีเมล์ :

สมนึก แก้วมีศรี

นาย สมนึก แก้วมีศรี

ที่อยู่ : 22/1 ถ.จะบังติกอ ต.จะบังติกอ
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ : 089-4677117
อีเมล์ :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายอับดุลฮาเลม  มาลา

ที่อยู่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อำเภอ : เมือง 
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ : 073-334238
อีเมล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสาวสุรีรัตน์  จันทบุรี

ที่อยู่ : 290 ม.9 ต.บานา 
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นายนิคม  แดงมะแจ้ง
ที่อยู่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ : 073-334238
อีเมล์ : -

  

นางสาวมณฑา  ไชยแสง

ที่อยู่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ปัตตานี
โทรศัพท์ : 073-334238
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:25 น.